معرفی شرکت

شرکت گیاه گستر فیروزه در راستای سیاست “کشاورزی پایدار” و “رقابت پذیری با تکیه بر اسانداردهای جهانی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی” در سال 1383 تاسیس گردید.این شرکت با هف نقش آفرینی موثر در زنجیره تامین نهاده های کشاورزی ( تغذیه گیاه و خاک، محافظت از گیاه در برابر آفات نباتی و تامین بذر بعنوان اصالت رویش) و با تکیه بر سیاست ” بهرمندی از منابع انسانی توانمند، آگاه، متخصص و نوآور” اقدام به عرضه نهاده های کشاورزی در سطح کشور نموده است. رویکردها و اهداف مذکور شرکت را برآن داشت تا با همکاری و اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و بین المللی گام مثبت و موثری در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی بردارد. محور اصلی این فعالیت تامین و عرضه نهادهای نظیر سموم و بذر چغندر قند میباشد که طی مدت فعالیت شرکت ارقام متفاوتی از هریک عرضه و مورد استقبال قرار گرفته است.