چگونه فناوری، کشاورزی را دستخوش تغییر کرد

,
نگاهی به چگونگی تحول فناوری کشاورزی در طول 50 سال گذشته کاربرد فناوری در بخش کشاورزی طی نیمه دوم قرن بیستم و در آغاز قرن بیست و یکم توسعه و پیشرفت قابل توجهی داشته است؛ بطوریکه این تحو ت برای همیشه شیوه های کار کشاورزان را تغیی…